Propozim-Koncepti Ideor për Policinë Komunale të Prishtinës

Posted on
SPRC propozon Konceptin Ideor për themelimin e Policisë Komunale të Prishtinës


Prishtinë, 18 shtator 2017 –

Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë (SPRC) propozon themelimin e Policisë Komunale të Prishtinës (PKP). SPRC propozon që të fillohet debati më i gjerë dhe analiza gjitpërfshirëse për mundësitë dhe nevojat e themelimit të PKP-së, në mënyrë që të gjendet modeli më i përshtatshëm për të avancuar në këtë ide.
SPRC publikoi edhe Propozim-Konceptin Ideor se si do të modelohej themelimi i PKP-së, mandatin, përgjegjësitë, funksionimin dhe ndërtimin e qeverisjes dhe mbikëqyrjes demokratike të saj.

Propozim-Konceptin Ideor e gjeni këtu:


Publikues:
Security Policy Research Center – SPRC

Autorë:
Burim Ramadani
Rifat Marmullaku

Asistent/Hulumtues:
Tahir Ahmeti

Shtator 2017, Prishtinë

© Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Security Policy Research Center. Të drejtat e pronës intelektuale janë të mbrojtura me Ligjin Nr. 04.L-065 për të drejtat e autorit dh të drejtat e përafërta dhe Ligjin Nr. 05/L-047 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-065 mbi të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta.
Asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund të riprodhohet ose të transmetohet në çdo formë ose me çdo mjet, elektorik, mekanik apo ndryshe, pa lejen paraprake të botuesit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *